KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia
archiwalna

Inżynieria Środowiska — sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta: specjalność Gospodarka i Inżynieria Wodna (od roku akademickiego 12/13 specjalność wykluczona z rekrutacji)

Absolwent I stopnia studiów jest przygotowany do prac wykonawczych związanych przede wszystkim z budownictwem wodnym w zakresie małych budowli hydrotechnicznych, inżynierią rzeczną, gospodarką wodną i ochroną wód, inżynierią sanitarną, melioracją i odwodnieniem terenów rolniczych, nawadnianiem gruntów, mechaniką gruntów i geotechniką, technologią betonu i konstrukcji żelbetowych oraz budownictwem ogólnym.

Wiedza z zakresu przedmiotów podstawowych takich jak: matematyka, fizyka, chemia, meteorologia i klimatologia, biologia, ekologia, ochrona środowiska, mechanika płynów, mechanika budowli, termodynamika jest podstawą do zrozumienia i zastosowania zdobytych umiejętności do dalszego wykorzystania w wybranej specjalności.

Absolwent nabywa umiejętność posługiwania się komputerowymi technikami wspomagania projektowania, takimi jak np. AutoCAD, HEC-RAS i programów hydroinformatycznych. Absolwenci uzyskują także umiejętność wykonywania częściowych projektów z przedmiotów zawodowych.

Absolwent II stopnia studiów zostaje przygotowany do projektowania i zarządzania oraz analizy strategicznej realizacji i projektowania inwestycji hydroinżynierskiej, polegającej na uwzględnieniu aspektów technicznych, ekonomicznych i społecznych oraz środowiskowych. Może samodzielnie przygotować Studium Zagrożenia Powodziowego oraz wyznaczyć granice terenów bezpośredniego zagrożenia. Jest przygotowany do działań strategicznych związanych z zasadami wykonywania przeglądów, konserwacji i remontów budowli wodnych. Nabyte umiejętności analizy danych związanych z oceną hydromorfologiczną, hydrologicznym oprogramowaniem komputerowym oraz praktyczne wykorzystanie wiadomości hydrologicznych w projektach regulacji potoków i rzek oraz budownictwie wodnym, a także wykonane opracowania prognoz hydrologicznych, stanowią podstawę o ubieganie się o uprawnienia hydrologiczne.

Absolwent po ukończeniu tej specjalności na kierunku studiów Inżynieria Środowiska może się ubiegać o:
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie, uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, przy czym ograniczenia uprawnień budowlanych, w odniesieniu do osób legitymujących się wykształceniem uzyskanym na kierunku inżynieria środowiska nie dotyczą obiektów budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych.

 

Sylwetka absolwenta: specjalność Inżynieria Ekologiczna

Absolwent studiów I stopnia zostanie przygotowany do prowadzenia prac wykonawczych związanych z inżynierią ekologiczną. Umiejętności zdobyte w ramach przedmiotów kierunkowych kształtujących specjalność umożliwią absolwentowi działania z zakresu planowania rozwiązań inżynierskich z uwzględnieniem wymogów ochrony i poprawy jakości środowiska w dziedzinach takich jak: budowa składowisk odpadów komunalnych oraz gospodarka odpadami, rekultywacja terenów zdegradowanych, gospodarka wodna i ochrona wód, wodociągi i kanalizacje, oczyszczanie ścieków, prace z zakresu melioracji, odwodnień i nawodnień terenów wiejskich, naturalnej regulacji rzek, wykorzystania roślin w rozwiązaniach inżynierskich, czy ochrona powietrza.

Grupa przedmiotów do wyboru oferuje studentowi możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania hydrofitowych oczyszczalni ścieków, zintegrowanego zarządzania zlewnią, fundamentowania, projektowania konstrukcji stalowych, wykonywania wykopów budowlanych i ich zabezpieczania, kosztorysowania inwestycji, zagrożeń cywilizacyjnych i ekorozwoju, konwencji klimatycznej, ochrony wód podziemnych, współczesnych metod organizacji i zarządzania, czy metod optymalizacji w inżynierii środowiska.

Absolwent studiów IIo tej specjalności przygotowany zostaje do projektowania inwestycji oraz zarządzania i strategicznego myślenia, pozwalającego na rozwiązywanie problemów powstających na styku dziedzin technicznych i przyrodniczych w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. Uzyskuje specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie: monitoringu i zarządzania środowiskiem, proekologicznych technologii w kształtowaniu środowiska, chemii środowiska, bioremediacji zanieczyszczeń, metod rekultywacji oraz zagospodarowania terenów zrekultywowanych w różnych kierunkach, wykonywania ekspertyz ekologicznych, planowania przestrzennego dla inwestycji związanych z inżynierią i ochroną środowiska, przyrodniczych uwarunkowań kształtowania krajobrazu, niezawodności i bezpieczeństwa systemów inżynierskich.

Absolwent po ukończeniu tej specjalności na kierunku studiów Inżynieria Środowiska może się ubiegać o:
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie, uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, przy czym ograniczenia uprawnień budowlanych, w odniesieniu do osób legitymujących się wykształceniem uzyskanym na kierunku inżynieria środowiska nie dotyczą obiektów budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych.

 

Sylwetka absolwenta; specjalności Inżynieria Sanitarna

Absolwent I stopnia jest przygotowany do prac wykonawczych i projektowych związanych przede wszystkim z inżynierią sanitarną, a także budownictwem wodnym w zakresie małych budowli hydrotechnicznych, inżynierią rzeczną, gospodarką wodną i ochroną wód, melioracja i odwodnieniem terenów rolniczych, nawadnianiem gruntów, mechaniką gruntów i geotechniką, technologią betonu i konstrukcji żelbetowych oraz budownictwem ogólnym.

Wiedza z zakresu przedmiotów podstawowych takich jak: matematyka, fizyka, chemia, meteorologia i klimatologia, biologia, ekologia, ochrona środowiska, mechanika płynów, mechanika budowli, termodynamika jest podstawą do zrozumienia i zastosowania zdobytych umiejętności do dalszego wykorzystania w wybranej specjalności.

Posiadane umiejętności zdobyte w trakcie studiów inżynierskich specjalności Inżynieria Sanitarna są podstawą do samodzielnej analizy pozyskanych informacji i podejmowania decyzji przy realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie kształtowania środowiska.

Absolwent studiów II stopnia ma wiedzę i umiejętności dla rozwiązania zagadnień w zakresie:
— monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych, jakości powietrza i gleby,
— zagospodarowania i przeróbki osadów ściekowych,
— niezawodności i bezpieczeństwa systemów w budownictwie wodnym, inżynierii sanitarnej, gospodarce wodnej i ochronie środowiska,
— zarządzania środowiskiem,
— planowania przestrzennego dla inwestycji związanych z inżynierią i ochroną środowiska,
— technologii i organizacji robót instalacyjnych i obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Z grupy przedmiotów do wyboru oferowana tematyka obejmuje: metody odnowy technicznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, uzdatnianie wody dla celów wodociągowych - wybrane procesy, prognozowanie zjawisk hydrologicznych.

Absolwent po ukończeniu tej specjalności na kierunku studiów Inżynieria Środowiska może się ubiegać o:
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie, uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, przy czym ograniczenia uprawnień budowlanych, w odniesieniu do osób legitymujących się wykształceniem uzyskanym na kierunku inżynieria środowiska nie dotyczą obiektów budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych.

 

Sylwetka absolwenta:specjalność Infrastruktura Obszarów Wiejskich

Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do prowadzenia i nadzoru nad pracami budowlanymi związanymi z szeroko rozumianą Inżynierią Środowiska a zwłaszcza jest przygotowany do prac wykonawczych i projektowych związanych przede wszystkim z inżynierią sanitarną, a także budownictwem wodnym w zakresie małych budowli hydrotechnicznych, inżynierią rzeczną, gospodarką wodną i ochroną wód, melioracją i odwodnieniem terenów rolniczych, nawadnianiem gruntów, mechaniką gruntów i geotechniką, technologią betonu i konstrukcji żelbetowych oraz budownictwem ogólnym. Wiedza z zakresu przedmiotów podstawowych takich jak: matematyka, fizyka, chemia, meteorologia i klimatologia, biologia, ekologia, ochrona środowiska, mechanika płynów, mechanika budowli, termodynamika jest podstawą do zrozumienia i zastosowania zdobytych umiejętności do dalszego wykorzystania w wybranej specjalności.

Absolwent nabywa umiejętność posługiwania się komputerowymi technikami wspomagania projektowania, takimi jak np. AutoCAD. Absolwenci uzyskują także umiejętność wykonywania częściowych projektów z przedmiotów zawodowych, stanowiących logiczne zakończenie nauczania danego przedmiotu. Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielną działalność w szeroko rozumianej inżynierii środowiska, zwłaszcza w obszarze infrastruktury technicznej obszarów wiejskich — w szczególności sieci i instalacji wodociągowej i kanalizacyjnych wraz z obiektami na tejże sieci, technicznej regulacji warunków wodnych dla potrzeb rolnictwa, budowli wodno-melioracyjnych, budowli ziemnych oraz dróg rolniczych i leśnych wraz z infrastrukturą drogową — w charakterze kierującego robotami budowlanymi lub projektowymi, jak również prowadzenia działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej w branży materiałów i wyrobów budowlanych i instalacyjnych.

Wybór i zaliczenie grupy przedmiotów wymaganych do uzyskania uprawnień (w ograniczonym zakresie) do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, w zakresie specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Interdyscyplinarne studia na kierunku Inżynieria Środowiska dają unikalną możliwość wyboru specjalizacji do działalności w praktyce, jak również wiedzę i umiejętność do rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych we współpracy ze specjalistami z innych dziedzin (rolnictwo, zootechnika, planowanie i gospodarka przestrzenna, architektura i architektura krajobrazu, ekonomia).

Absolwent po ukończeniu tej specjalności na kierunku studiów Inżynieria Środowiska może się ubiegać o:
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie, uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, przy czym ograniczenia uprawnień budowlanych, w odniesieniu do osób legitymujących się wykształceniem uzyskanym na kierunku inżynieria środowiska nie dotyczą obiektów budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych.

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies