KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

STUDIA I i II STOPNIA — INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji na kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna prowadzone jest kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia I stopnia (inżynierskie), trwają 3,5 roku (7 semestrów) a studia II stopnia (magisterskie) 1,5 (3 semestry). Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł inżyniera, natomiast II stopnia tytuł magistra inżynieria.

II stopień studiów obejmuje następujące specjalności:

  1. Gospodarka Wodna
  2. Inżynieria Melioracyjna


STUDIA I STOPNIA — inżynierskie
Rodzaj studiów:Studia I stopnia (inżynierskie), trwają 3,5 roku (7 semestrów)
Profil studiów:Profil ogólnoakademicki w obszarze: nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz nauk technicznych
Forma:studia stacjonarne
Profil absolwenta:Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do rozwiązywania zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych, w specyficznych warunkach hydrologicznych, hydraulicznych, geotechnicznych i ekologicznych. Absolwent posiada umiejętność interpretacji warunków pracy obiektów wodnych i ich wpływu na ekosystemy wodne. Jest także przygotowany do realizacji inwestycji z zakresu regulacji rzek, budownictwa wodnego, melioracji wodnych, wodociągów i kanalizacji, do eksploatacji obiektów ochrony przeciwpowodziowej z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych i narzędzi inżynierskich oraz do kierowania zespołami pracowniczymi. Może być zatrudniony w biurach projektowych, w przedsiębiorstwach i zakładach wykonawczych, firmach konsultingowych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia wodne. Może pracować także w administracji rządowej (RZGW) i samorządowej (WZMiUW). Może także prowadzić własną firmę wykonawczą, biuro projektowe i doradztwa technicznego w swojej branży.

obrazek1


PROGRAM KSZTAŁCENIA I STOPNIA:

Przedmioty objęte planem studiów inżynierskich posiadają bogatą ofertę edukacyjną i podzielone są na następujące grupy:

Przedmioty kształcenia ogólnego

Przedmioty podstawowe

Przedmioty kierunkowe cd 1

— wychowanie fizyczne
— język obcy
— przedmioty humanistyczne i społeczne
— technologia informacyjne
— ochrona własności intelektualnej

— ekologia środowiska wodnego
— chemia
— fizyka
— grafika inżynierska i geometria wykreślna
— fizyka i chemia gleb
— matematyka I i II
— komputerowe wspomaganie projektowania

— prawo i administracja wodna
— geodezja
— hydraulika
— meteorologia i klimatologia
— hydrologia
— mechanika gruntów
— mechanika i wytrzymałość materiałów
— inżyniera wodna i melioracyjna
— budownictwo ogólne
— geologia inżynierska i hydrogeologia
— budownictwo ziemne i fundamentowanie
— odwodnienia


Przedmioty z wyboru cd 1

Przedmioty z wyboru cd 2

Przedmioty kierunkowe cd 2

— budownictwo betonowe
— budownictwo metalowe
— kosztorysowanie robót budowlanych
— ochrona i renaturyzacja mokradeł
— odwodnienia budowlane
— pompownie
— elektrownie wodne
— zbiorni retencyjne

— ochrona wód
— catchment hydrology
— erozja wodna
— oceny oddziaływania na środowisko
— ekonomika w gospodarce wodnej
— fluvial geomorphology for engineers
— eksploatacja systemów melioracyjnych

— inżynieria rzeczna
— retencja i ochrona przed suszą
— kształtowanie i zagospodarowanie przestrzenne
— technologia i organizacja robót budowlanych
— zintegrowane gospodarowanie wodą
— zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
— ryzyko i zagrożenie powodziowe
— budownictwo wodne
— nawodnienia I i II
— oczyszczanie ścieków i zagospodarowanie osadów ściekowych
— kompleksowe ćwiczenia terenowe I, II i III
— praktyka zawodowa


Studia I stopnia obejmują łącznie 2583 godzin dydaktycznych. Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane są w wymiarze 273 godzin. Przedmioty podstawowe realizowane w wymiarze 465, a przedmioty kierunkowe w wymiarze 1785 godzin. Seminarium dyplomowe i praca inżynierska obejmują 30 godzin. Praktyka zawodowa trwa 7 tygodni.


Plan studiów I stopnia — stacjonarne

obrazek2
STUDIA II STOPNIA — magisterskie

Rodzaj studiów:Studia II stopnia (magisterskie) 1,5 roku (3 semestry)
Profil studiów:Profil ogólnoakademicki w obszarze: nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz nauk technicznych
Forma:studia stacjonarne
Profil absolwenta:Abslowent studiów II stopnia potrafi projektować i realizować zadania studialne i prace programowe dla podejmowania przedsięwzięć w dużej skali przestrzennej. Jest w stanie organizować i kierować zasobami ludzkimi oraz wykazuje inicjatywę i samodzielność w działaniach. Przygotowanie teoretyczne Absolwenta umożliwia kontynuację edukacji na studiach doktoranckich w dziedzinach powiązanych z gospodarką wodną. Jest również przygotowany do pracy w biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych, administracji gospodarki wodnej i samorządowej, a także w instytucjach naukowych i badawczo-rozwojowych. Dyplom i odpowiednia praktyka zawodowa dają możliwość uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie posiadanego wykształcenia.


Absolwent kierunku Inżynieria i Gospodarka Wodna może ubiegać się o uprawnienia
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (uprawnień budowlanych)
w specjalności: inżynieryjna hydrotechniczna, konstrukcyjno-budowlana w ograniczonym zakresie.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [DzU, z 2014, poz. 1278]PROGRAM KSZTAŁCENIA II STOPNIA:

Przedmioty objęte planem studiów magisterskich posiadają bogatą ofertę edukacyjną i podzielone są na następujące grupy:


Przedmioty Ogólne

Specjalność Gospodarka Wodna

Specjalność Inżynieria Melioracyjna

— wychowanie fizyczne
— język obcy
— przedmioty humanistyczne i społeczne
— kultura regionu
— hydrologia dynamiczna
— specjalistyczne systemy informacji przestrzennej
— modelowanie numeryczne w inżynierii i gospodarce wodnej
— niezawodność i bezpieczeństwo w inżynierii i gospodarce wodnej
— zastosowanie metod statystycznych w gospodarce wodnej
— mechanika płynów i dynamika fluwialna

Przedmioty kierunkowe
— strefy zagrożenia powodziowego
— eksploatacja budowli wodnych
— gospodarka wodna terenów zurbanizowanych
— hydrologiczne zjawiska ekstremalne
— specjalistyczne ćwiczenia terenowe
— hydrofitowe oczyszczalnie ścieków
— planowanie i programowanie w gospodarce wodnej

przedmioty z grupy do wyboru
— wpływ budowli piętrzących na tereny przyległe
— dokumentacja wodno-prawna
— bilanse wodno gospodarcze
— wybrane działy budownictwa wodnego
— river training close to nature
— environmental, hydraulisc and river engineering for professionals

Przedmioty kierunkowe
— stawy rybne
— melioracje leśne i przeciwerozyjne
— klimatyczne uwarunkowania bilansów wodnych
— melioracje terenów górskich i podgórskich
— planowanie i programowanie w gospodarce wodnej
— specjalistyczne ćwiczenia terenowe
— hydrofitowe oczyszczalnie ścieków

przedmioty z grupy do wyboru
— melioracje dolin rzecznych
— rolnicze i pozarolnicze obciążenie środowiska
— melioracje terenów zurbanizowanych
— geosyntetyki w budownictwie wodno-melioracyjnym
— hydraulika, hydrodynamika i modelowanie bystrz o zwiększonej szorstkości
— element of flood protection


Studia II stopnia obejmują łącznie 919 godzin dydaktycznych. Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane są w wymiarze 109 godzin. Przedmioty podstawowe realizowane w wymiarze 270, a przedmioty kierunkowe w wymiarze 480 godzin. Seminarium dyplomowe i praca inżynierska obejmują 60 godzin.


Plan studiów II stopnia — stacjonarne


Specjalność: Gospodarka Wodna

absolwent tej specjalności posiada szczegółową wiedzę z zakresu modelowania w gospodarce wodnej i uwzględnieniem specjalistycznych programów komputerowych, zna przyczyny i sposoby oceny ilościowej zjawisk ekstremalnych, posiada wiedzę i umiejętności dotyczące zrównoważonego gospodarowania wodami w zlewniach o różnej charakterystyce oraz planowania w gospodarce wodnej i ochrony przed powodzią, potrafi szacować ilość i jakość zasobów wodnych oraz sporządzić dokumentacje wodno-prawną.


Specjalność: Inżynieria Melioracyjna

absolwent tej specjalności posiada szczegółową wiedzę z zakresu gospodarowania wodą w obszarach rolniczych, leśnych oraz zantropogenizowanych, zna szczegółowe metody regulacji stosunków wodno-powietrznych w glebie, posiada wiedzę i umiejętności dotyczące projektowania stawów rybnych oraz regulacji rzek z elementami ochrony przeciwpowodziowej


Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies