KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia
archiwalna

Gospodarka Przestrzenna — profil absolwenta

Absolwent studiów I stopnia (inżynierskich) na Kierunku Gospodarka Przestrzenna powinien posiadać wiedzę i umiejętności w szczególności w zakresie:
– planowania przestrzennego i zagospodarowania terenów wiejskich;
– gospodarki gruntami;
– programowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej;
– systemy informacji przestrzennej GIS na potrzeby gospodarki przestrzennej;
– formułowania zasad polityki przestrzennej zjawisk gospodarczych i społecznych;
– opracowywania analiz przestrzennych zjawisk gospodarczych i społecznych (przy zastosowaniu nowoczesnych aplikacji komputerowych);
– sporządzania ocen oddziaływania na środowisko różnych przedsięwzięć inwestycyjnych;
– rozwoju obszarów wiejskich; podstaw projektowania urbanistycznego;
– współdziałania administracji rządowej i samorządowej oraz współdziałania z regionami europejskimi.

Gospodarka Przestrzenna jest kierunkiem planistyczno-przyrodniczym, przygotowującym specjalistów do rozwiązywania problemów: technicznych
i organizacyjnych z zakresu: planowania i opracowywania analiz przestrzennych zjawisk gospodarczych i społecznych, tworzenia lokalnych strategii rozwoju, planowania infrastruktury technicznej, oceny stanu środowiska przyrodniczego i kulturowego, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Studia stacjonarne prowadzone są na specjalności: rozwój regionalny.

Nabór kandydatów na studia stacjonarne prowadzony jest na podstawie konkursu świadectw maturalnych — jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki z astronomią, geografii lub chemii.

Przyjęcie na drugi stopień studiów odbywa się na podstawie dyplomu ukończenia studiów inżynierskich.
Na drugim stopniu kształcenia student wybiera kierunek dyplomowania w ramach którego wykonuje pracę magisterską.

 

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2018    Redaktor    Polityka cookies