KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
architektura krajobrazu inżynieria środowiska inżynieria i gospodarka wodna gospodarka przestrzenna geodezja i kartografia
archiwalna

Geodezja i Kartografia — Profil absolwenta

Absolwenci kierunku geodezja i kartografia mogą pracować w wydziałach geodezji urzędów administracji publicznej, w biurach projektowych, po ukończeniu kursów uzupełniających jako rzeczoznawcy wyceny nieruchomości lub też prowadzić własne firmy geodezyjne. Studia uzupełnione odpowiednią praktyką zawodową są podstawą do ubiegania się o państwowe uprawnienia geodezyjne lub uprawnienia z zakresu szacowania i wyceny nieruchomości.

GEODEZJA I KARTOGRAFIA jest kierunkiem technicznym bazującym na przedmiotach ścisłych, uzupełnionych o informacje z zakresu nauk przyrodniczych, kształci specjalistów z zakresu: geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, rozgraniczania i podziałów nieruchomości, geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych, wyceny nieruchomości.

Studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone są na specjalności:
geodezja rolna i wycena nieruchomości.

Studia obejmują przedmioty:
ogólne — matematyka, fizyka, technologia informacyjna, język obcy,
przyrodnicze — podstawy nauk o Ziemi, zarys rolnictwa, gleboznawstwo i ochrona środowiska,
techniczne — geodezyjne pomiary szczegółowe, geodezja satelitarna, geodezja wyższa i astronomia geodezyjna, rachunek wyrównawczy, kartografia, fotogrametria, elektroniczna technika pomiarowa, systemy informacji przestrzennej,
specjalistyczne — wycena nieruchomości, planowanie przestrzenne, projektowanie terenów zurbanizowanych, podstawy prawa, kataster nieruchomości, geodezyjne urządzanie terenów rolnych.

Integralną częścią studiów są ćwiczenia terenowe i praktyki wakacyjne oraz nadprogramowe studenckie obozy naukowe. Studenci mają do dyspozycji instrumentarium wyposażone w nowoczesny sprzęt pomiarowy, a także dobrze wyposażone pracownie komputerowe.

Nabór kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzony jest na podstawie konkursu świadectw maturalnych - jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyki, fizyki z astronomią lub informatyki. Przyjęcie na drugi stopień studiów odbywa się na podstawie dyplomu ukończenia studiów inżynierskich. Na drugim stopniu kształcenia student wybiera kierunek dyplomowania w ramach którego wykonuje pracę magisterską.

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, tel. 12 662 41 65, fax. 12 633 11 70 , 2009-2018    Redaktor    Polityka cookies